εποπτικό σεμινάριο

Πήγαινε κάτω

18022013

Δημοσίευση 

εποπτικό σεμινάριο
Σο Εργαςτήριο Διερεύνηςησ Ανθρώπινων ΢χέςεων ανακοινώνει την πραγματοποίηςη
Εποπτικού ΢εμιναρίου
Διεσθύνει η Χάρις Κατάκη

Η παρουςίαςη και η επεξεργαςία των θεωρητικών εννοιών και αρχών τησ ΢υςτημικήσ Προςέγγιςησ και του ΢υνθετικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείασ θα γίνεται με βάςη τισ περιπτώςεισ που θα φέρνουν για εποπτεία οι ςυμμετέχοντεσ ςτο εν λόγω ςεμινάριο.
Σο ςεμινάριο απευθύνεται ςε:
 Ειδικούσ του χώρου τησ Ψυχικόσ Υγεύασ απ’ όλη την Ελλϊδα, οι οπούοι ενδιαφϋρονται να ευαιςθητοποιηθούν ςτον ςυςτημικό τρόπο ςκϋψησ και τισ εφαρμογϋσ του ςτην ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό ψυχοθεραπεύα.
 Επαγγελματύεσ του χώρου τησ Ψυχικόσ Υγεύασ οι οπούοι ϋχουν όδη αναλϊβει θεραπευτικό ρόλο ςτο πλαύςιο δημόςιου, ιδιωτικού φορϋα ό εξαςκούν ιδιωτικϊ το επϊγγελμα του θεραπευτό.
Ο πρώτοσ κύκλοσ του ςεμιναρύου θα ολοκληρωθεύ ςε 5 μηνιαύεσ ςυναντόςεισ και θα ακολουθόςει και δεύτεροσ κύκλοσ για όςουσ ενδιαφϋρονται.
 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτον πρώτο κύκλο 5 μηναίων ςυναντήςεων : 300 Ευρώ
(Η καταβολό του ποςού θα πραγματοποιεύται ςε 5 ιςόποςεσ δόςεισ των 60 Ευρώ, πριν την κϊθε ςυνϊντηςη)
 Οι ημερομηνίεσ και ώρεσ διεξαγωγήσ του πρώτου κύκλου εποπτικών ςυναντήςεων θα
ανακοινωθούν λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςύνθεςη και τη διαθεςιμότητα τησ ομϊδασ.


Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εργαςτηρίου, Δευτέρα έωσ Παραςκευή 9.00 π.μ.-21.00 μ.μ. Σηλ. 210-8063665, 210-6129290, Fax: 210-8062113, E- mail: info@ergastirio.eu
ioanna
ioanna
διανοούμενο μέλος
διανοούμενο μέλος

Αριθμός μηνυμάτων : 42
Ημερομηνία εγγραφής : 03/05/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση στο: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης